armoede

Armoede aangeduid materiële zin als antoniem van de rijkdom in de eerste plaats het gebrek aan bevrediging van de basisbehoeften voor kleding, voedsel, huisvesting en het behoud van het leven. Als belanghebbenden in deze zin van de armoede in het algemeen worden de (bijvoorbeeld financiële) middelen ontbreekt om de desbetreffende fundamentele behoeften te voldoen, is synoniem soms de term armoede gebruikt.

Verder en figuurlijk armoede beschrijft een tekort. De inhoud van de Algemene overgedragen het concept is afhankelijk van historische, culturele of sociologische context en is deels gebaseerd op subjectieve en deels emotionele of cultureel bepaalde waarden.

Etymologie

De oorsprong van de onderliggende adjectief armen , hoewel controversieel, maar de meerderheid van de Germaanse wortel * arҍma- terug, de ‘eenzaam, verweesde, verlaten “middelen en met de Griekse. Is bracht Eremo (ἐρῆμος)” eenzaam “in combinatie. [1] Een verouderde term voor “zeer ernstige armoede” is Mendizität (van de lat. Mendīcitās ).

Definitie benaderingen

De definitie van de absolute armoede geldt ook voor inheemse en in het bijzonder voor inheemse vrouwen, hoewel het criterium van de armoede is niet essentieel in sommige gemeenschappen voor de sociale self-assessment. Yanomami -Woman weven manden.

In de moderne industriële landen is de armoede vaak uitsluitend gebaseerd op kwantitatieve welvaart en levensstandaard, hoewel ze eigenlijk niet het gebrek aan materiële goederen te verminderen. Het begrijpen van de armoede verschilt in verschillende samenlevingen. Bijvoorbeeld, leden aan te wijzen inheemse gemeenschappen alleen als arm als ze worden geconfronteerd met de enorme verscheidenheid aan moderne voorzieningen. In principe, de armoede is een sociaal fenomeen dat wordt opgevat als een toestand van ernstige sociale achterstand. [2] Het bijbehorende “gebrek aan aanbod van materiële goederen en diensten” is echter zeer verschillend beoordeeld. Zo hebben beide ontwikkelingsbeleid van de tweede helft van de 20e eeuw, evenals de huidige economische globalisering , de economische Tun traditionele levensonderhoud economieën in principe aangegeven als ‘armoede’. Waardoor de productie, verwerking en afzet voor de onmiddellijke levering wordt gelijkgesteld met een staat die volgt uit de werkloosheid, dakloosheid of onderdrukking. [3] Een maatstaf voor armoede is meestal het gezinsinkomen, maar vaak dus het gebrek aan voorzieningen wordt bedoeld met economische middelen. [4] Dit betekent ook dat zelf – noodzakelijkerwijs gerekend tot de armen – hoewel ze materieel en sociaal lijden geen gebrek. Om onderscheid te maken moet men concreet spreken over “economische armoede”. Armoede en rijkdom zijn tegenpolen. De hieronder beschreven definities zijn zonder uitzondering in het kader van de economische armoede door westerse begrip.

Absolute en relatieve armoede

Er zijn twee fundamenteel verschillende eisen aan de economische armoede in de strikte zin. Ten eerste, de absolute armoede waarin een persoon minder dan 1,90 PPP dollar zijn per dag, [5] aan de andere kant, de relatieve armoede waarin een inkomen ver onder het gemiddelde inkomen van een land of staat. De eerste vorm is nu zeldzaam in de ontwikkelde landen, maar domineerde de situatie in de opkomende en ontwikkelingslanden . In dit, kan het gebeuren in extreme gevallen dat een persoon is inderdaad absoluut, maar relatief slecht. De tweede vorm betreft voorwaardelijk definitie in vrijwel elke staat een deel van de bevolking. Zowel de absolute en relatieve armoede lijnen kan niet worden vastgesteld zonder normatieve specificaties. Noch de keuze voor een bepaald percentage van het gemiddelde inkomen voor het bepalen van de relatieve armoede noch de vaststelling van een korf van goederen zijn waardevrij te rechtvaardigen. Daarom is een beslissing op het in politieke processen.

Absolute armoede

Voor een overzicht van de problemen van de ontwikkelingslanden in staat te stellen, heeft de voormalige president van de Wereldbank , Robert Strange McNamara , introduceerde het concept van de absolute armoede. Hij definieerde absolute armoede als volgt:

“Armoede op absolute niveau leeft op de rand van het bestaan . De absolute armen zijn mensen die lijden aan ernstige beroving en in een staat van verwaarlozing om te overleven strijd en vernedering die hoger zijn dan onze gevormd door intellectuele verbeelding en bevoorrechte relaties verbeelding. ” [6]

De absolute armoedegrens wordt gedefinieerd als inkomsten – of uitgangsniveau , waaronder mensen niet langer een vereiste voeding en hulpgoederen van het dagelijks leven kan veroorloven. De Wereldbank ziet mensen die minder dan 1,90 PPP dollar hebben per dag, als “slecht” op. [7] bedelen en hongerig (-Death) dus hand in hand direct met het concept van absolute armoede te gaan.

Critici merken dat de verschillende leefomstandigheden in een samenleving buiten beschouwing gelaten, en in het bijzonder door de indicator van de Wereldbank, de economische pariteiten die na zijn gemiddelde mand relatief goedkoop diensten in aanmerking worden genomen, die kunnen profiteren echter geen rekening gehouden met de armere een samenleving. Dit TOEPASSING VAN minder bezorgd dan arme.

Indicatoren van absolute armoede door de International Development Association (IDA)

 • Inkomen per hoofd van de bevolking (PKE) <150 US – $ / jaar
 • Calorie-inname afhankelijk van het land <2160-2670 / dag
 • De gemiddelde levensverwachting <55 jaar
 • Zuigelingensterfte > 33/1000
 • Birth > 25/1000

Relatieve armoede

Hoofd artikel : de relatieve armoede en armoedegrens

Het concept van de relatieve armoede is armoede in vergelijking met de respectievelijke sociale (met inbegrip van de overheid, de sociaal-geografische) omgeving van een mens. In dit verband relatieve armoede betreft verschillende statistische maten van een lichaam (bijvoorbeeld het gemiddelde van de gewogen netto equivalent inkomen ). Relatieve armoede wordt ook weerspiegeld door een sociaal-culturele verarming merkbaar, dus een gebrek aan deelname aan bepaalde sociale activiteiten is bedoeld als een gevolg van de financiële tekort (bijvoorbeeld. Zoals theater of bioscoop, schoolreisjes).

Voorbijgaande aard en structurele armoede

Armoede kan tijdelijk of permanent beschikbaar zijn.

Voorbijgaande (tijdelijke) armoede compenseert voor de slachtoffers in de loop van de tijd weer. Dit is het geval indien op bepaalde maal het dient te bestaan, maar op andere momenten. Dit kan cyclisch variëren, zoals malen kort voor de oogst of in een jonge huwelijk of acyclisch, bijvoorbeeld door rampen . Het conflict met het concept van structurele armoede. Dit gebeurt wanneer een persoon van een gemarginaliseerde groep behoort, alle leden van die valt onder de armoedegrens, met zeer weinig kans op het krijgen van deze franje groep. Een voorbeeld is de bevolking van de sloppenwijken. In dit verband wordt vaak gesproken over een “cyclus van armoede” of “cyclus van armoede”: zonder hulp van buitenaf de afstammelingen van mensen die in structurele armoede zijn ook hun leven slecht (bijvoorbeeld gebrek aan seksuele opvoeding, aan het begin van de zwangerschap kan leiden en kan leiden tot een gebrek aan opleiding, maar ook discriminatie, omdat de woonsituatie) – zie ook sociale structuur .

Bestreden en verborgen armoede

Bestreden armoede omvat diverse maatregelen, met name in de westerse industrielanden, probeert in om de gevolgen van armoede te verzachten. Onder meer op het gebied van sociaal beleid in aanvulling op de reductie door sociale , de compenserende onderwijs en het opzetten van gaarkeukens , tafels , kasten en schuilplaatsen . Er is de verborgen armoede van de personen die recht hebben op een eenvoudige back-up prestaties, maar niet beweren dat deze zogenaamde armoedebestrijding. ( Zie ook: onderrapportage van de armoede .)

Kritiek

De definitie benadert armoede onderhevig aan verschillende punten van kritiek.

Methodologische en politieke kritiek

Er wordt betoogd dat de rapporten over armoede, een relatie van dominantie wordt ingeschreven als gevolg van de schriftelijke armoede statistieken hangt vaak af, die de toegang tot sociale bijstand heeft en wie niet. Objectieve maatstaven kan niet bouwen. Waar de armoedegrens loopt en hoeveel mensen er situeert onder deze afbakening, was en is dus ook een politieke kwestie. Vervolgens is de geldigheid van de gegevens waarmee de armoede kritisch wordt berekend. De meer geavanceerde en complexe, zijn de indexen, de veeleisender ze vergeleken met de wijze waarop de gegevens worden verzameld, waarbij ze als basis. Bovendien, als een verdere kritiek, het per capita kan geen afspiegeling van de omstandigheden waarin mensen wonen eigenlijk. Deze cijfers zouden niet overheersing geuit over de verschillende verdeling van het voedsel binnen het gezin naar geslacht en leeftijd, of ongelijke toegang tot onderwijs kansen voor meisjes en jongens, waar dergelijke kansen bestaan. [8]

Geglobaliseerde eurocentrisme

De meeste primitieve volken kan worden aangewezen voorafgaand aan het contact met de markteconomie niet in het algemeen worden beschouwd als slecht. Hun traditionele economie vormen voorzag hen van alle goederen die nodig zijn voor het leven zijn. Tal van artikelen voor de koloniale verslag van mensen die geen tekort hebben geleden op hun behoeften, maar integendeel, woonde in overvloed. Aangezien de meeste van deze mensen betekende weinig materiële goederen, waren ze niet arm om te bellen vanuit hun standpunt. [9] [10] traditionele Today’s Euro-centric definitie van armoede in combinatie met de enorme materiële welvaart van de westerse wereld zou niet tot een vertekend presentatie: “native” TOEPASSING VAN als arm, ellendig en chronisch ondervoed omdat ze geen materiële goederen en geen technologische faciliteiten zou doen. [9] De Indiase wetenschapper en sociaal activiste Vandana Shiva op dit fenomeen:

“Mensen die gierst te eten – in plaats van het eten van commercieel geproduceerd en geplaatst op de circulatie industriële junk food – worden beschouwd als slecht. Deze junk food wordt de markt gebracht door de mondiale agribusiness. […] Mensen zijn arm beschouwd, alleen maar omdat ze wonen in huizen die ze zelf gebouwd. Het materiaal dat ze voor dit doel is natuurlijk en imiteert natuur – bamboe, klei plaats van cement. Mensen worden beschouwd als arm omdat ze dragen handgemaakte kledingstukken van natuurlijke materialen en geen synthetische kleding. Verblijfkosten – als cultureel bepaald armoede – is niet synoniem met een lage kwaliteit van leven, integendeel, landbouw voor eigen gebruik helpt de economie van de natuur en een bijdrage leveren aan de sociale economie. Op deze manier zorgt voor een hoge kwaliteit van leven (…) zorgen voor een duurzaam bestaan, het zorgt voor een robuuste sociale en culturele identiteit en de zin van het leven. ” [11]

Vrijwillige armoede verkozen

Relatieve armoede is niet altijd onvrijwillig geleden. U kunt zelfs als deugd te worden opgevat, als de context van ascese . De redenen kunnen religieuze of filosofische wees vriendelijk. Sommige vertegenwoordigd en de praktijk om redenen van gezondheid of het milieu of sociale duurzaamheid concepten van een eenvoudig leven en een leven in bescheidenheid.

Tal van belangrijke religies zoals het hindoeïsme , het christendom , het boeddhisme en de islam weet het vrijwillig afstand doen van aardse goederen. Jezus Christus leefde in vrijwillig gekozen armoede. Armoede is de gelijkenis van de bottleneck soms geïnterpreteerd als dwingend heil Voorwaarde: “Hoe moeilijk het is voor mensen die goed hebben, om het koninkrijk van God binnen te gaan! […] Het is makkelijker voor een kameel door het oog van een naald dan dat een rijke man om het koninkrijk van God binnen te gaan. “( Mc 10,23-25 EU ).

Anderen, zoals St. Franciscus van Assisi , die uit een rijke familie kwam, een leven gezworen in evangelische armoede en als een bedelorde opgericht, naar het voorbeeld van Jezus Christus. Sinds de oudheid, speciaal geselecteerde kluizenaars en maagden , later monniken en nonnen leven in zichzelf Verplichte armoede. Religieuze van de katholieke en anglicaanse kerk lag geloften uit, met de stopzetting van het persoonlijk inkomen en eigen vermogen. Armoede is een van de drie evangelische raden dat de zaligsprekingen van de Bergrede te rechtvaardigen.

In de christelijke poëzie armoede wordt gedeeltelijk verplaatst naar de omgeving van vrijheid en God Experience, Rijkdom tegenstelling tot de nabijheid van de slavernij en de vervreemding van God. Typisch is de lof van de armoede van de Franciscaanse dichter Jacopone da Todi :

“[…] Noble armoede, edel kennis,
Geen dingen medewerken,
Met verachting Alles miss,
Wat is gemaakt in de tijd.
[…] Wie nog wil is dienaar van bezittingen,
Wordt verkocht om cadeau te houden;
Een spontaan wat hij had,
De maar heeft slechts ijdelheid,
God gaat niet naar het hart,
De in Ird’schen nauw verstrengeld;
Armoede zo groot omhelzing,
Dat ze beut kamer van de Godheid. ‘ [12]

Rainer Maria Rilke schreef in 1903 Armoede is een groot glans van binnenuit . [13] Maar armoede is ook een diepere toegang tot andere – waardoor mensen: Terwijl automatisch hartelijkheid en rijke hebzucht te vrezen, kunnen vrijwillig zeer slecht aan geestelijke armoede en de verkondiging van het pad naar spirituele vergemakkelijken redding aandacht zonder het verwijt verborgen materiaal egoïsme vrezen.

Faqr (armoede) is een centraal begrip van het soefisme . [14] Echter, de auteurs het niet eens over de vraag of de armoede omvat materiële armoede of alleen figuurlijk als behoeftigheid aan God moet worden begrepen. Zeker hechting wordt beschouwd als de woning zo schadelijk als deze moeilijke verzaking en delen. Deze state of mind wordt beschouwd als een obstakel op de weg naar God. [15] Veel derwisjen kiezen voor een leven van armoede en ascese.

Soortgelijke ideeën zijn te vinden in sommige richtingen van de filosofie. De Cynisme ( Grieks. Κυνισμός, kynismós , letterlijk “de underdog” in de zin van “wreedheid” en “Herrenlosigkeit ‘van κύων, Kyon ” de hond “) is een filosofische richting van de Griekse oudheid en was van Antisthenes in de 5e eeuw voor Christus . Chr. gesticht. Crux van de leer is de soberheid en de afwijzing van materiële goederen. De schande van natuurlijk zoals waargenomen omstandigheden (bijvoorbeeld, vóór blootstelling.) – Vooral in de ‘naakte’ armoede – werd eveneens verworpen. Deze instelling ze toonden compromisloos. Vaak Cynici leefden op aalmoezen .

Zoals Stoa ( Grieks. Stoa , Στοά ) is één van de meest invloedrijke filosofische Geeft doctrine in de Westerse geschiedenis. In feite is de naam (Grieks gaat στοὰ ποικίλη een portiek op de – “geschilderde veranda”) Agora , het marktplein van Athene , terug in de Zenon van Kition BC tot 300 voor Christus begon les opgenomen … Een bijzonder kenmerk van stoïcijnse filosofie is de kosmologische gericht op heelheid Wereld detectie aanpak van de resultaten in een Walt vorming in alle natuurlijke verschijnselen en natuurlijke contexten goddelijk principe. Het geldt voor de stoïcijnen als individu om zijn plaats in deze volgorde te herkennen en door zijn lot leert de praktijk van emotionele zelfbeheersing te aanvaarden en heeft als doel met de hulp van de rust en vrede van geest om wijsheid. Stoïcijnen verwerpen materiële bezittingen en lof van de soberheid .

Geografie van de armoede

De tabel is niet van mening dat de dollar heeft verloren tijdens deze periode een aanzienlijke koopkracht.

In 2001, volgens het had de Wereldbank 21% van de wereldbevolking van minder dan $ 1, 50% minder dan twee dollar in lokale koopkracht per dag en waren zo zeer slecht.

De leden van de VN hebben de Millenniumtop in 2000 ingestemd met het doel tegen 2015 het aantal van degenen die minder dan $ 1 per dag, te halveren (punt 1 van de Millennium Development Goals ).

Het grootste aantal arme mensen in Azië . In Afrika is het aandeel armen in de bevolking is hoger dan gemiddeld. Terwijl het aandeel van de armen aanzienlijk gedaald door een economische boom in delen van Azië (in Oost-Azië 58-16 procent), is het aantal armen in Afrika gestegen (in 1981-2001 sub-Sahara Afrika bijna verdubbeld). In Oost-Europa en Centraal-Azië , een toename van extreme armoede werd berekend op 6 procent van de bevolking.

Oorzaken

Er zijn in de wetenschap verschillende theorieën over de oorzaak van de (economische) armoede. Het is over het algemeen tussen de sociologie van de armoede , die in het bijzonder de oorzaken van armoede zal onderzoeken, en de armoede onderzoek onderscheid, die wil om de armen te helpen om hun leven te verbeteren.

Oorzaken van armoede van de landen

Geodeterminismustheorie

De Geo determinisme theorie gaat ervan uit dat de armoede van een land wordt bepaald door de ongunstige geografische ligging. Als een belangrijke factor is het klimaat genoemd. [16] Naast de lucht, maar ook de verbinding met de oceaan is een voorwaarde voor actieve World Trade deelnemen. Landen als Tsjaad in Centraal-Afrika hebben geen toegang tot de zee, die als een van de redenen waarom er een hoge armoede daar wordt beschouwd. Deze landen staan bekend als niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden aangewezen of ontwikkelingslanden zonder toegang tot de zee. Tegelijkertijd zijn er zeer geavanceerde ingesloten landen zoals Zwitserland .

Andere factoren zijn onder meer de toegang tot vruchtbare grond, zoet water, energie en natuurlijke hulpbronnen. Een land vorm die communicatie doet is net zo belangrijk. Bijvoorbeeld, in sub-Sahara Afrika te communiceren met de rest van de wereld was door de woestijn moeilijke Sahara en de oceaan. Dat was een van de redenen waarom er weinig technologieën in sub-Sahara Afrika. [17]

Grondstoffenvloek theorie

Jeffrey Sachs , Andrew Warner en Richard Auty [18] gaan ervan uit dat er een vloek van de middelen toe te laten. In arme landen vaak de bevolking niet profiteren van zijn eigen middelen, zoals op olie. De middelen worden uitgebuit door een kleine corrupte elite en ondernemers uit Europa en de Verenigde Staten. Het komt tot vernietiging van het milieu en gewapende conflicten voor de middelen. Het resultaat is meer armoede. [19] Uit dit verband de term afkomstig bloeddiamanten . Het werd bedacht in verband met de betrokkenheid van diamanten en de burgeroorlogen in Sierra Leone, Liberia, Angola en Congo, waar de diamanten werden gebruikt om troepen te financieren en hebben daardoor bijgedragen aan de verlenging van het conflict.

Demografische Theorieën

Trailer demografische theorieën zien de groei van de bevolking als een oorzaak van armoede en onderontwikkeling. De eerste trailer demografische theorieën was Thomas Robert Malthus . Malthus was de relatie tussen de groei van de bevolking en de hongersnood in het historische Europa bestudeerd. Hij veronderstelde dat de bevolking van een land exponentiële klim, de voedselproductie in dezelfde tijd, maar slechts lineair. Indien een verhoging van de populatie niet kan worden voorkomen, zodat er zou hongersnood. Door deze de bevolking zal worden verminderd, echter, beginnen na resolutie van hongersnood weer te groeien totdat het kom dan naar de volgende hongersnood. Vanwege deze overwegingen Malthus verzocht onthouding up. [20]

Hoofd artikel : Principe van Bevolking en Bevolking case

Tegenwoordig zijn de meeste ontwikkelingsorganisaties Bekijk meer distributie onrechtvaardigheid in plaats van overbevolking oorzaken van armoede en honger. [21]

Critici, voerde echter aan dat de geïndustrialiseerde landen echt overbevolkt. Mensen in de geïndustrialiseerde landen zou veel meer naar het verbruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen en de globale CO²-uitstoot bij te dragen. De mensen in de ontwikkelingslanden, zou echter gevolgen hebben voor de levensstijl in het westen van slijtage, omdat ze slechter zouden kunnen zijn zich te verdedigen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Zie ook : Kritiek in artikel overbevolking

Ook wordt erop gewezen dat vaak armoede is de reden voor het hoge aantal kinderen zelf. Onderzoeken hebben aangetoond dat vrouwen in ontwikkelingslanden vaak meer kinderen dan zij wensen. Veel vrouwen zeiden dat ze wilden vermijden, als ze de kans te doen had. Dit is waar organisaties zoals de Duitse Stichting World Population , pleeggezin planning en onderwijsprogramma’s. [22]

Stap of modernisering theorieën

Stage theorieën gaan ervan uit dat de armoede is een normale fase van de ontwikkeling van een samenleving die uiteindelijk zal overwinnen ( cf .. Progress ).

Karl Marx was van mening dat het resultaat van tegengestelde economische belangen klassenstrijd komen. Als onderdeel van de klassenstrijd, de uitgebuite (slaven, boeren of proletariërs) kon revolutionaire opkomst. Door de “laatste stand” op een wettige keten van dergelijke revoluties [23] met een overwinning van de arbeidersklasse tegen de kapitalistische einde, het einde van de exploitatie bij allen en het zal voor een klasseloze maatschappij , het “rijk van de vrijheid ‘waar er geen armoede door middel van uitbuiting geven meer. Deze gedachtegang verkondigde Karl Marx en Friedrich Engels in het Communistisch Manifest . [24]

In het stadium theorieën van de armoede ook de modernisering theorieën . Deze zien als een reden voor armoede en onderontwikkeling endogene factoren van traditionele samenlevingen dergelijke. B. gebrek aan kapitaaluitgaven , corruptie , wanbeheer, het ontbreken van goed bestuur . Het overwinnen van armoede vereist een proces van technische, organisatorische en culturele modernisering. Een van de meest bekende modernisering theoretici telt Walt Whitman Rostow . In zijn boek De etappes van de economische groei: een manifest niet-communistische beschrijft hij de volgorde van de vijf stadia van economische ontwikkeling. Een traditionele samenleving ontwikkelt zich dan na een opstijgen naar volwassenheid en aan de samenleving van massaconsumptie.

Echter, de eerder genoemde economische theorieën gebaseerd sponsor consumentistische en Euro-centric definitie van armoede vereist ( zo ). Ze zijn zich niet bewust dat veel traditionele inheemse gemeenschappen hebben een geheel ander concept van de armoede, wordt de z. B. niet gemeten door de omvang van de private eigendom. Daarom begint de ontwikkeling niet met armoede, maar – integendeel – met de oorspronkelijke welvaartsmaatschappij (door Marshall Sahlins ), die werd gekenmerkt door uitgebreide bevrediging en een overvloed aan niet-werkende tijd voor alle mensen. [9] Bovendien, in tegenstelling tot de theorie, het feit dat de kloof tussen arm en rijk groter in samenlevingen markt dan veel traditionele landbouwpraktijken. [10]

Cirkel van armoede

Het advies dat er een vicieuze cirkel (vicieuze cirkel) waren armoede is te horen in de wetenschap vaak. Zo gebeurt het dat de armen als ze zien dat ze niet kunnen bereiken met hun beperkte middelen hun doelstellingen, het fatalisme te vervallen. Dit fatalisme leidt tot grotere armoede. Vertegenwoordigers van deze theorie zijn Robert K. Merton en Mario Rainer Lepsius genoemd. De relevant zijn ook de werken van Oscar Lewis . Lewis bestudeerde de leefomstandigheden in Latijns-Amerikaanse sloppenwijken. Voor één van de culturele milieu die hij daar aantrof, bedacht de term ‘cultuur van de armoede “ . Volgens Lewis, het leven van de leden van de cultuur van de armoede van fatalisme aan de ene kant en het nastreven van onmiddellijke (vaak is verspilling ) aan de andere kant gemarkeerd bevrediging. [25] Deze manier van leven was een hand in reactie op de armoede, maar leidt de andere tot meer armoede. Echter, wijst Lewis ook op dat niet elk lid van een slechte cultuur van de armoede is, maar onder de armen bestond en verschillende culturele milieus. [26] [27]

De Mexicaanse Oportunidades programma gebaseerd op het concept van de ‘cultuur van de armoede’ en is zeer ten dele succesvol. Bijvoorbeeld, krijgt betaald voor het, dat zij hun kinderen naar school te sturen in plaats van hem te laten werken op het gebied arme ouders. Via het programma, de snelheid van de arme kinderen die naar school met succes af te maken, is sterk gestegen. [28] Recente studies hebben duidelijk gemaakt dat dit effect wordt geproduceerd in aanzienlijke mate door de betaling van geld, dus de financiële schoolbezoek te vergemakkelijken, en niet door de aandoening. [29]

Redenen voor de armoede van individuele (personen) groepen binnen een samenleving

De redenen voor de armoede van individuele personen in overigens welvarende samenlevingen zijn controversieel in de wetenschap.

Structurele Theorieën

Aangezien structurele theorieën theorieën worden verwezen naar de oorzaak van de armoede in de structuur van de samenleving te zien. Volgens de structuur theoretici bestrijding van armoede via sociale verandering.

Cultuur van de armoede
Hoofd artikel : cultuur van de armoede

Na Oscar Lewis , het leven van de leden is de cultuur van de armoede van denken en handelen patronen beïnvloed dat van generatie binnen de culturele eenheid op zou erven op generatie. Hoewel deze cultuur is enerzijds een functionele reactie op de levensomstandigheden in armoede, maar dan hebben ze medelijden met de armen ook. Kenmerkend zijn gebroken gezinnen. Het seksleven vroeg beginnen en je trouwen met de basis van de mondelinge overeenkomst. De vrouwen werden vaak geslagen door hun echtgenoten en vertrokken talrijk. Het centrum van de familie vormt de (vaak single) moeder met haar kinderen. Deze cultuur van de armoede te trekken door het feit dat het slecht voor instant bevrediging richten op hun behoeften. Ze waren niet in staat om een behoefte om later profiteren van het resetten. [25] [26] [27] Dus niet de armen geïnvesteerd, bijvoorbeeld in hun opleiding en niet in het onderwijs van hun kinderen. Dit leidt ertoe dat de volgende generatie armen zal zijn. Om dit te doorbreken ingebakken in socialisatieproces cultuur is niet voldoende materiële steun: ” De eliminatie van fysieke armoede per se mag niet weg van de cultuur van de armoede Alle dat is een hele manier van leven “. De enige manier om een einde armoede, volgens Lewis is afkomstig van interventie van buitenaf, zoals compenserende onderwijs , maatschappelijk werk of psychotherapeutische behandeling. [30]

Daniel Patrick Moynihan zag het uiteenvallen van het gezin als de reden voor armoede. Hij betreurde het grote aantal alleenstaande moeders onder Afro-Amerikanen, die afwijkende waarden zouden doorgeven aan hun kinderen. Dus het zou betekenen dat hun kinderen (die anders misschien wel de leden van de middenklasse) leden van de armoede te laag zou zijn. [31] [32]

Marxisme

Volgens Karl Marx die voortvloeien uit de uitvoering van het pand en de daaruit voortvloeiende scheiding van de behoeften en middelen om hen te bevredigen twee sociale klassen: bourgeoisie en proletariaat . De bourgeoisie wordt gekenmerkt door het feit dat zij al het onroerend goed, dat betekent dat productiemiddelen zoals land, fabrieken of zelfs geld kan van toepassing zijn op de productie van extra woning. De proletariër onderscheidt zich door zijn opdrachtgever eigendomloosheid out, het is gescheiden van alle middelen voor de bevrediging van de behoeften en heeft geen toegang tot productiemiddelen, waarmee het eigendom kunnen vaststellen. In deze situatie, wordt hij gedwongen om gebruik van Bourgeois die gericht zijn op het stimuleren van zijn rijkdom, voor een loon te zoeken. [33] Aldus creëert het proletariaat bezit, maar vreemde, waarvan het is gescheiden (het zijn). Zoals proletariërs hij wordt uitgesloten van de rijkdom van de onderneming, zo slecht. En gewoon door te werken, versterkte hij zijn armoede (of zijn sociale uitsluiting).

Na Christoph Spehr de huidige armoede in de Bondsrepubliek Duitsland is een klasse project van bovenaf . [34]

Discriminatie theorieën

Een andere reden voor de armoede van bepaalde groepen mensen wordt discriminatie genoemd. Discriminatie kan direct of indirect zijn. Van directe discriminatie wanneer iemand als gevolg van bepaalde functies (zoals etniciteit, sociale klasse en ga zo maar door) wordt beperkt in zijn vermogen om fondsen te werven. Een voorbeeld van directe discriminatie is een baan advertentie met extra applicaties van werknemers ‘kinderen / buitenlanders / vrouwen / Joden zinloos . In de meeste landen is deze zeldzame vandaag. Zoals geldt vaak het indirecte of indirecte discriminatie . Volgens een definitie van de Europese Unie is van indirecte discriminatie,

[…] Wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze van bepaalde personen op een bepaald nadeel ondervinden van hun ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. [35]

Als voorbeeld van een dergelijke discriminatie wordt besproken met sjaal vaak het werk verbod tegen vrouwen. [36] Pierre Bourdieu genoemd discriminatie van een bepaalde gewoonte als voorbeeld van indirecte discriminatie. Personen met habitus van de arbeidersklasse worden benadeeld in de Europese samenlevingen. [37]

Transformatie van de economische structuur in de richting van de informatiemaatschappij

De theorie van de economische structurele veranderingen houdt in dat het om werkloosheid en armoede zullen komen door verschuivingen in de economische structuur. Het zou verdwijnen meer en meer laaggeschoolde banen, zoals zij zouden uitbesteed of zouden overgenomen door machines worden genomen. Tegelijkertijd zou het opleidingsniveau van de bevolking niet sterk genoeg stijgen. In de jaren 1970, maar slechts 5% van de mensen werkloos zonder beroepsopleiding. Vandaag de dag zijn er ongeveer 20-25%. Ter vergelijking: slechts 3,3% van de afgestudeerden is werkloos. De afgestudeerde werkloosheid is er dan nu niet hoger dan in de jaren 1970. [38] in 2004 waren 10% niet die van het leerlingwezen in West-Duitsland bezet zijn volgens een onderzoek door het Instituut voor Arbeidsmarktonderzoek (IAB). 77% van de bedrijven gaf als reden dat er niet genoeg gekwalificeerde kandidaten kon worden gevonden. Tegelijkertijd zet 600.000 jongeren in het scheppen van werkgelegenheid schema’s van uitzendbureaus, omdat ze geen stage. [39]

Zie ook: outsourcing naar lagelonenlanden

Structurele functionalisme en individualistische theorieën

Strukturfunktionalisten als Herbert Gans denkt dat armoede vervult een sociale functie. Om deze reden, elk bedrijf wil haar armen. Volgens Gans, de armen dienen als afschrikmiddel en als zondebokken . Ze helpen om de dominante cultuur en ideologie van een samenleving te behouden. [40]

Individualistische theorieën zien de reden voor de armoede in de tekorten van de armen zelf. Deze tekorten worden beschouwd als ofwel aangeboren of verworven.

Sociaal-darwinisme

Sociaal-darwinisme is een interpretatie van de theorieën van Charles Darwin . Darwin verdedigde de stelling dat goed aangepast en minder goed aangepaste geven tussen individuen van een soort. Goed aangepast individuen had de strijd om het bestaan (strijd om het bestaan) een betere kans om te overleven tot de vruchtbare leeftijd en een groot aantal nakomelingen. Goed aangepast individuen werden beschreven door Darwin als “fit”, onaangepast als “ongeschikt”. De sociaal-darwinisten overgebracht Darwins theorieën over menselijk samenleven. Ze geloofden dat het droeg het genotype is grotendeels een individuele hoe ver het van de individuele een keer zal brengen bepaald. De armen zijn arm, volgens deze theorie, omdat ze slecht aangepast.

De Sociale Darwinisme is een relatief oude theorie. Zelfs Darwin’s half-neef Francis Galton beschreef zichzelf als een sociaal darwinisme. Galton nam 1869 de theorie dat het vooral zou de intellectuele capaciteiten van mensen die hebben geleid tot het, of hij rijk of arm. Aangezien het woord intelligentie niet bestond in die tijd, echter, is op Galton niet van intelligentie, maar van talent en genialiteit praten. Dit is in hoge mate erfelijk. [41]

Deze hypothese wordt ondersteund door Richard Herrnstein en Charles Murray in hun boek The Bell Curve revisited. Herrnstein en Murray aanspraak op hebben bewezen met empirische gegevens van de Amerikaanse National Study of Youth longitudal dat de vraag of een slecht is, sterk met de IQ opknoping samen. [42] Het boek is bekritiseerd door vele wetenschappers. Zo analyseerde Jay Zagorsky van het Center for Human Resource onderzoek aan de Ohio State University, dezelfde gegevens en concludeerde dat er geen relatie tussen IQ en de financiële welvaart. Echter, zeer goed was hij in staat om een relevant verband tussen IQ en de inkomsten te bepalen. Hij vatte zijn tegenstrijdig op het eerste gezicht resultaten met “Uw IQ heeft echt geen enkele relatie met uw rijkdom. En omdat heel slim niet u te beschermen van het krijgen in financiële moeilijkheden “bij elkaar en merkte op dat verder onderzoek nodig is in dit verband. [43]

Theorie van aangeleerde hulpeloosheid

Psycholoog Martin Seligman theorie dat de armen onder aangeleerde hulpeloosheid geleden. Je leven omstandigheden leidde hen naar persoonlijke beslissingen als irrelevant waarnemen. Volgens Seligman overwegen mensen in een toestand van aangeleerde hulpeloosheid problemen als persoonlijke, algemeen of permanent:

 • persoonlijk – zij zien (in) zich als het probleem;
 • in het algemeen – ze zien het probleem zo alomtegenwoordig en alle aspecten van het leven op;
 • permanent – ze zien het probleem als onvermijdelijk.

Vandaar de voorkeur ze tot de conclusie dat het niets kan krijgen, om iets te doen over een probleem, en zou niets te nemen. Aangeleerde hulpeloosheid vóór in alle lagen, echter in de onderste lagen bijzonder vaak. Dit was omdat de mensen van deze lagen die meer negatieve ervaringen dan van de hogere lagen. Echter aangeleerde hulpeloosheid kunnen worden overwonnen. De betrokkene moet duidelijk maken dat hij leed aan aangeleerde hulpeloosheid, en dat hij bezat bepaalde capaciteiten en kon zijn leven in eigen handen. Het zou de gedragstherapie hulp. [44]

Armoede door slecht karakter

De Amerikaanse politicoloog Charles Murray was ooit gedacht dat de armoede kan worden verklaard door het slechte karakter van de armen. In zijn boek Losing Ground Murray aandelen armen in twee klassen een: de “working class” en de “onderklasse” . Dit laatste is van hem als een “gevaarlijke class” ( “gevaarlijk laag”) of “onwaardig slecht” : aangewezen (vertaling ruwweg “armen die niet verdienen te worden geholpen”). Deze “undeserving slecht” worden onderscheiden naar Murray door een gebrek aan zelfdiscipline. Je zou het niet de ambitie hebben om in hun levensonderhoud door het werk te verdienen, maar leefde op aalmoezen. De onderklasse hebben zich ontwikkeld als reactie op buitensporige voordelen. Sommige mensen hebben het welzijn van hun leven gemaakt. Bovendien is het komen door de sociale uitkeringen voor alleenstaande moeders een desintegratie van het gezin. Vrouwen zouden bewust kiezen voor alleenstaand moederschap, om zo veel sociale ontvangen. Als natuurlijke vijand van de “undeserving armen” ziet Murray de “working class” aan, omdat ze de levensstijl van de gefinancierde onderklasse ; maar wat nog erger is: de onderklasse zouden bederven door hun manier van leven, de kinderen van de arbeidersklasse, die in de loop van de valse waarden van de onderklasse zou nemen. [45] Later, Murray was van mening dat de armoede moet worden gemanifesteerd door lage intelligentie gesloten.

Gevolgen van de absolute armoede in de ontwikkelingslanden

Ondervoeding

Hoofd artikel : World Hunger

Ongeveer 852.000.000 mensen gaan honger wereldwijd. Waarvan 815.000.000 leeft in ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden, 11 miljoen kinderen onder de vijf jaar sterven elk jaar – dat is 30.000 kinderen per dag. Ongeveer de helft van de kindersterfte is te wijten aan ondervoeding (moeder en kind). [46] ( Zie ook: recht op voldoende voedsel )

Beperking van de levensverwachting

AIDS is verantwoordelijk voor een daling van de levensverwachting in sommige landen in zuidelijk Afrika (Bron: Wereldbank, World Development Indicators, 2004)

De gemiddelde levensverwachting in de ontwikkelingslanden ( Zambia 32,4 jaar) is meestal korter dan in de ontwikkelde landen (Noorwegen 78,9 jaar).

Hoofd artikel : HIV / AIDS in Afrika

Een van de redenen is AIDS. In Zambia, 16,5 procent van de bevolking hiv-infectie in Zimbabwe 25 procent. [47] Een van de redenen voor de aids-pandemie, de armoede wordt gezien. [48]

Maar is het niet alleen de armoede een van de redenen voor AIDS, maar ook de aids-epidemie een van de redenen voor de armoede. De ziekte vermindert de arbeid van de betrokkenen. AIDS doodt vooral de middelbare leeftijd en kunnen oude mensen en kinderen terug. Dit tekort aan arbeidskrachten. Waardevolle vaardigheden in de ambachten en de landbouw niet meer kan worden doorgegeven aan de volgende generatie. [49]

Beperking van de ontwikkeling van het kind

Armoede leidt tot een slechte gezondheid en slechte voeding. Dit op zijn beurt heeft een negatief effect op de mentale, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. De getroffen kinderen zijn minder krachtig, te bereiken later een slechte inkomen en armen kunnen zorgen voor hun eigen kinderen. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel. Wereldwijd 219 miljoen kinderen onder de vijf jaar cognitief beperkt door armoede. Dat is 39 procent van alle kinderen in deze leeftijdsgroep in ontwikkelingslanden. Het aandeel is 61% in Afrika. [50]

Armoede en burgeroorlogen

Studies tonen aan dat in arme landen vaak burgeroorlogen uitbreken dan in de rijke. Statistisch laat een terugval in de economische groei van vijf procent waarschijnlijkheid van een gewapend conflict toename met 50 procent. [51]

Armoede en aantasting van het milieu

Armoede in vele delen van de wereld een van de belangrijkste oorzaken van bedreiging en vernietiging van de natuur. Juist het gerechtvaardigd in armoede ernstige ontberingen en problemen zijn de bescherming van het milieu naar de achtergrond. De soms noodzakelijk zijn voor de bescherming van de financiële middelen niet kan worden toegepast in gebieden met extreme armoede. Klaus Toepfer , hoofd van de VN- -Umweltbehörde UNEP , beschreef de armoede als “de grootste vergif voor het milieu” ; Prestaties in milieubescherming voorondersteld een strijd tegen de armoede.

Tegelijkertijd is er ook een milieu onrecht. Armen zijn vaak het slachtoffer van milieuschade en -zerstörungen (z. B. in New Orleans door de orkaan Katrina ), zijn ze tegelijkertijd minder coping-opties.

Hoofd artikel: Environmental Justice

Armoede en onderwijsachterstanden

Armoede leidt tot een onderwijsachterstand vaak voorkomt, toegang tot onderwijs, over het feit dat het collegegeld niet kunnen worden betaald of vereiste opleiding, zoals het schrijven van instrument of boeken kunnen niet worden gefinancierd. Omgekeerd, het gebrek aan onderwijs voorkomt opnieuw om uit te breken van de armoede. Initiatieven zoals de Rachel-educatief project van het Instituut voor de World Kerk en Mission (IWM) van filosofie en theologie Sankt Georgen Graduate School , prioriteit te geven aan de opleiding van hun geslacht en armoede van jonge vrouwen in ontwikkelingslanden . [52]Het project wordt ondersteund door micro subsidies benadeeld jongeren in Adigrat in de regio Tigray in het noorden van Ethiopië . en begeleidt hen tijdens hun studie of hun opleiding . In Ethiopië het project door medewerkers van de wil bisdom Adigrat onder de OVC project zorgt voor u. [53] [54]

Concepten om de armoede te bestrijden

Ontwikkelingsbeleid

Zie hoofdartikel ontwikkelingsbeleid .

Muhammad Yunus (december 2004)

Ondernemend armoedebestrijding

Het concept base (of onderkant) van de Pyramid (BoP) beschrijft in de managementliteratuur business modellen en benaderingen voor een succesvolle integratie tot nu toe grotendeels genegeerd bevolking in business value chains. Als “Base of the Pyramid”, wordt het onderste deel van de wereld inkomensverdeling hier voor het eerst beschreven. Deze “armsten van de wereld” zijn binnen de actie leidende elementen van de BoP-concept in het bedrijfsleven waarde zoals klanten, leveranciers, distributeurs o. Ä. geïntegreerd. Het basisidee is dat het nastreven van zakelijke kansen kan worden gecombineerd op een gerichte manier met een inspanning op lange termijn armoedebestrijding op deze manier. [55]

De Nobelprijswinnaar econoom Muhammad Yunus stelt verder voor, in aanvulling op puur om winst (nauwkeuriger: het eigen vermogen opbrengst ) maximaliseren bedrijf ook sociale ondernemingen te introduceren, waarvan het doel is niet om winst te maken, maar om de wereld te veranderen. Beleggers in deze bedrijven zouden hun geld later terug te krijgen, maar zonder dividend. Stichting activiteiten van bestaande bedrijven kunnen zo worden gestuurd in deze richting. Na Yunus dat een oplossing in de strijd tegen de armoede, die volgens hem het zou zijn wereldvrede in gevaar. [56]

Concepten om arme mensen te ondersteunen in rijke landen

Zelfhulp van betrokkenen

Het soort van zelf-hulp tegen materiële armoede, de getroffenen is mogelijk afhankelijk van persoonlijke vaardigheden van en het leven.

Bob Holman [57] wijst erop dat de zogenaamde buurtgroepen (buurtgroepen) zijn een belangrijke vorm van zelfhulp arme mensen. Voorbeelden hiervan worden bediend door een slechte jeugdclubs of geëxploiteerd door een slechte kredietinstellingen die lenen aan arme geld. Een zelfhulpgroep van arme migranten die hun kinderen te leren Duits, is HIPPY .

Deze vorm van armoedebestrijding heeft het voordeel dat het afkomstig is van de armen zelf. U kunt de deelnemers te versterken, geef ze het gevoel van eigenwaarde en verlichting van de gevolgen van armoede. [57]

Onder de mogelijkheden van zelfhulp is een van de zoektocht naar extra inkomsten – over het streven naar een werkplek of een promotie , de bouw van een zelfstandige of het opnemen van een nevenactiviteit . Volgens de In Duitsland steeg federale arbeidsdienst , het aantal sociale premies met extra beperkt dienstverband 2003-2007 landelijk door twee derde tot 2,1 miljoen euro; de meerderheid van hen hebben het geld nodig voor het dagelijkse leven. [58]

Onder de opties aan de andere kant bevat ook extreme zuinigheid , over onthechting op alles wat niet nodig is, eventueel op personenauto’s en dure technische apparatuur in het algemeen, het aanvaarden van zelfs kosten in plaats van kosten (bijvoorbeeld, Doe het zelf in plaats van ambachtelijke diensten), een georiënteerde spaarzaamheid van winkel- , ongeveer discounter , spaarzaamheid winkels en kinderen ding rommelmarkten , en deelname aan wederzijdse hulp en uitwisseling ringen .

De perceptie van de begeleiding – de behandeling van zaken als eventueel schulden of andere vormen van maatschappelijke begeleiding – kan een stap in de richting van zelfhulp zijn. Langdurige zelfhulp onder meer door de uitbreiding van de persoonlijke competentie, in het bijzonder door middel van onderwijs en opleiding .

De hulp zelf wordt gemarkeerd als een belangrijk element van sociale steun, evenals in de Duitse § 1, paragraaf 1 Eerste Social Code Book :

“Het recht van het Sociaal Wetboek is ontworpen om sociale rechtvaardigheid en sociale uitkeringen, met inbegrip van sociale en educatieve hulpmiddelen te bereiken. Het is bedoeld om te helpen om een ​​waardig bestaan ​​te verzekeren, om gelijke voorwaarden voor de vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid te maken, vooral voor jonge mensen, om de familie te beschermen en te bevorderen, de overname van levensonderhoud mogelijk te maken door middel van vrij gekozen activiteit en het stress van het leven, te voorkomen of te compenseren door mensen te helpen zichzelf te helpen. “

Strategies

Strategieën ter bestrijding van armoede afhankelijk kritisch over wat wordt beschouwd als de oorzaak van armoede. Naar aanleiding van de meest voorkomende strategieën ter bestrijding van armoede:

 • Armoedebestrijding door middel van financiële bijdragen

Een middel dat gebruikt wordt in veel landen zijn sociaal , betrokken zijn bij noodsituaties. Meer idee voorbeelden zijn de sociale bijstand . Een debat in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, de VS en Namibië instrument voor de praktische afschaffing van de armoede is een onvoorwaardelijk basisinkomen . Kritische is tegen dergelijke benaderingen gelden alleen rekening houden met de financiële dimensie van armoede. De toewijzing van een basisinkomen hoeft niet te betekenen dat de vaardigheden van omgaan met het leven te verbeteren en creëerden hun eigen activiteiten aan de educatieve activiteiten uit te breiden. Om deze reden pleiten wetenschappers zoals de Berlijnse sociaal wetenschapper Klaus Hurrelmann voor, in aanvulling op de financiële bijdragen aan prikkels voor een actieve bevordering van hun eigen leven vorm te geven door middel van meer onderwijs, of zelfs om een deel van de financiële voordelen laten afhangen van het onderwijs en kwalificatie activiteiten zijn opgenomen om de “achtergestelde levensstijl met passieve gedrag en sterke gevoelens van minderwaardigheid” [59] af te breken.

 • Armoedebestrijding door middel van compenserende maatregelen,

Dergelijke uitgebreide strategieën omvatten “compenserende maatregelen”. Ze gaan uit van de erkenning dat kinderen krijgen weinig educatieve suggesties in arme gezinnen. In arme gezinnen is “de dagelijkse confrontatie met economische problemen en vernederende krachten consumeren” (Klaus Hurrelmann 2002, 184), en daarom zijn falende moeders en vaders, het openstellen van hun kinderen hoop voor de toekomst [60] . Via familie training, begeleiding, en zo verder zal proberen te compenseren voor de tekorten. De belangrijkste doelstelling van de compenserende onderwijs is om de cognitieve vaardigheden en academische prestaties van de groeiende armoede bij kinderen te promoten. Dus men wil bereiken dat de volgende generatie niet arm blijft staan. Critici van de compenserende onderwijs beweren dat het kind van de middenklasse zal hier als voorbeeld genomen. Het zal pogingen transformeren arme kinderen naar de middenklasse kinderen. De Arbeiterkind ‘ll vervreemdt van zijn leefomgeving. [61] Verdere compenserende maatregelen over ouderschap klassen, oudertraining, mentorprogramma’s, en dergelijke.

Het wordt vaak bekritiseerd dat de school te kort zou zijn. Arme kinderen komen met tekorten in de school en de halve dag de school zou niet gecompenseerd kunnen dit. [62] een school met een volledig dagprogramma, de “educatief, onderwijs en sociaal-educatieve activiteiten en maatregelen” (Palentien 2005, p 164), een eerste vereiste omvat. In Duitsland zijn dergelijke programma’s zijn zeldzaam. In andere landen, echter, zijn talrijk. De meest populaire programma hier zijn de 21st Century Community Learning Center . Maar dit programma heeft ook geleid tot ‘s middags zorg in scholen wordt nu gezien gedeeltelijk in het kritisch tegen het licht, omdat ze totaal geen verbetering van de prestaties van de school geleid, maar tot meer problemen gedrag. Alleen de groep basisschoolkinderen aanvankelijk maar vertoonde zeer slechte prestaties, Engels was een kleine verbetering in de vaardigheden aangetoond in de techniek. [63]

 • Fighting Poverty door middel van dwangmaatregelen
Koning Frederik II. Op een van zijn reizen van inspectie, geïnspecteerde aardappelteelt; Het schilderen van 1886

Met de overgang van de pre-moderne samenlevingen tot moderne veranderde de houding ten opzichte van de armoede. “Wapens van God” waren zo natuurlijk en hun steun, het geven van aalmoezen is waar in vele godsdiensten als een religieuze plicht . Op het gebied van de islam is zakat vandaag de dag gezien als een belangrijk middel om armoede te verlichten, omdat er doorheen geaccumuleerde rijkdom wordt verzameld en herverdeeld. [64] In Europa, de armoede is sinds de Renaissance in toenemende mate gezien als een last, eerder bekende inrichtingen van de armenzorg bleef behouden, maar steeds vaker dwangmiddelen werden gebruikt om de armoede terug te dringen.

In Pruisen heeft Frederik de Grote op 24 maart 1756 een circulaire Ordre dat de teelt van aardappelen geregeerd te continueren om de uitputting van het graan woeker door slechte oogsten (zie. Culture geschiedenis van de aardappel ).

Maar die zich in Europa in de 17e en 18e eeuw workhouse in het centrum van de strijd tegen armoede. Vooral in calvinistische samenlevingen, de heersende mening dat armoede was zichzelf te wijten en door luiheid komen. [65] werkhuizen diende als een afschrikmiddel en heropvoeding van bedelaars en landlopers . [66] In Duitsland armenhuizen werden afgeschaft in 1969.

In Europa, ging in het kielzog van de industrialisatie en de discussie over de sociale kwestie op dat de armoede door overwogen coöperatie Liche of welzijnsbeleid kan worden verminderd maatregelen. Armoedebestrijding was ongeveer in het Verenigd Koninkrijk op het beginpunt van de moderne sociaal beleid .
: Zie ook: de sociale wetgeving

Ondertussen zal de effectiviteit van het sociaal beleid armoedebestrijding, maar in veel geïndustrialiseerde landen worden verstrekt door nieuwe manifestaties van de armoede in kwestie. In de economie , wordt het proefschrift niet zelden vertegenwoordigd, dat een buitensporige uitgaven van de totale overheid tot een toename van de werkloosheid kan leiden (vooral in West-Europa).

 • Bestrijding van armoede via politieke organisatie

De politieke geschiedenis heeft talrijke voorbeelden van zelforganisatie door “betrokken” aangetoond wie zou niet volledig worden blootgesteld aan hun precaire situatie en de vormen van collectieve organisatie tot stand gebracht. De Italiaanse politiek theoreticus Antonio Gramsci spreekt in dit verband van “ondergeschikte”, dat wil zeggen de gedomineerde kunnen, die wordt gekenmerkt door de concentratie tegen de heersende opinie (zie. Hegemonie contact) en de intrinsieke waarde van hun culturele identiteit te behouden tegen een repressief ervaren ondergeschiktheid aan (cf. . culturele hegemonie ). Dergelijke organisaties, lokale zelfhulpgroepen en uitwisseling ringen (zie hierboven); industrialisatie gaat gepaard met niet alleen een fundamentele verandering van de vorige identiteiten en boeren landarbeiders werknemers, maar ook de wens om hun eigen bestaan behouden door beschermende maatregelen Vernutzung en vernietiging. Coöperaties de goedkope aankoop van essentiële goederen (voedsel, kleding, evenals grondstoffen en hulpmaterialen voor kleine producenten) (zie. Cooperative ). Vakbonden bijdragen aan de ondernemers in de industrie voor de vraag naar materiaal participatie en sociale rechten. Tot slot, de politieke partijen, het begin van de burgerlijke parlementarisme in de 19e eeuw, de politieke participatie van werknemers, gevolgd door werknemers de vraag en aan de kaak stellen de willekeurige uitsluiting van hele delen van de bevolking. Voor dit doel, ook kritiek op een discriminatoir ervaren nationaal recht om te worden hervormd door de parlementaire middelen. De daaruit volwassenen strijd tussen reformistische sociaaldemocratie en revolutionaire, dus om de onrechtvaardige systeem af te schaffen als geheel als doel het marxisme is een prelude op de splitsing van de politieke arbeidersbeweging tot vandaag (zie. Revisionisme ). Politieke stakingen en andere symbolische acties om aandacht te vragen voor de benarde situatie van de arbeidersklasse. Naar aanleiding van de economische historicus Karl Polanyi , zodat deze maatregelen sociale mechanismen van “inbedding” [67] van de liberale kapitalistische verselbstständigten markt in de samenleving.

Armoede in historische verandering

Hoofd artikel: Armoede in historische verandering

De Piramide van Maslow

zelfrealisatie
maatschappelijke erkenning
sociale relaties
veiligheid
lichamelijke behoeften

1943 publiceerde de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow , een model om de menselijke motivatie te beschrijven. Dit is omdat de hiërarchie van Maslow genoemd. De menselijke behoeften vormen de “stappen” van de piramide en het opbouwen van deze eendimensionale theorie volgens opeenvolgende. Man probeert daarom om eerst te voldoen aan de behoeften van de lage niveaus voor de volgende fasen te bereiken betekenis. Die is gefrustreerd in een “lage” nood, dat wil zeggen, het kan niet bedaren, deze behoefte zal overdreven belang. Degenen die in absolute armoede leven, bijvoorbeeld, en is hongerig voor het eten zal de grootste prioriteit. Alle andere behoeften naar de achtergrond en de steunen is gericht genoeg te eten te hebben. Frustratie van lage behoeften onder de indruk – als het duurt lang genoeg – de hele wereldbeeld. Voor iemand die honger heeft, zal de tuin een plaats waar er is altijd genoeg te eten. Een persoon die is opgegroeid in grote armoede, misschien wel blij voor de rest van zijn leven, zolang hij maar genoeg te eten. Voor een man, echter, die nooit heeft gekend honger, voedsel zal geen speciale betekenis hebben. Het feit dat hij heeft genoeg te eten, zullen hem niet gelukkig maken. [68] Maslow model werd ontwikkeld door Ronald Inglehart verder ontwikkeld.

Armoede, rijkdom en veranderende waarden

Ronald Inglehart presenteerde de stelling van waardeverandering op. Na Inglehart mensen ontwikkelen ofwel materialistische of per post materialistische tijdens haar jeugd. Zijn theorie is dat met toenemende welvaart van een samenleving van het materialisme (z. B. de neiging om de veiligheid en de bescherming van basisdiensten) neemt tijdens de post-materialisme (z. B. neiging om politieke vrijheid, bescherming van het milieu) toeneemt. Voor statistische controle van de theorie van de zogenaamde Inglehart-Index is gemaakt door Inglehart. Deze index is echter controversieel methodologisch onder sociale wetenschappers. Bovendien empirische studies weerleggen de dimensionale ontwikkeling die Inglehart voorspeld (z. B. Klein 95). Na Inglehart de huidige generatie is postmaterialistische dan vorige generaties. Dit vloeit voort uit het feit, want ze groeide voorspoedig. Materialisten zijn meestal die lage vormende zekerheid hebben ervaren (Inglehart woord voor armoede). Daarom hen materiële bezittingen is belangrijk. Ze hebben de neiging om de conservatieve waarden, religieuze en patriottische. Dit leidt Inglehart toegeschreven dat “absolute waarden ‘, zoals religie en patriottisme bieden ondersteuning en beveiliging. In armoede situatie die is bijzonder belangrijk. Abortus en homoseksualiteit wordt afgewezen door hen. Post-materialisten , echter een hoge formatieve security hebben meegemaakt. Materiële bezittingen is niet belangrijk voor hen. Integendeel, ze streven naar sociale relaties, erkenning en zelfrealisatie. Politiek gezien zijn ze meer links en zijn sterk betrokken bij de “nieuwe politieke bewegingen ‘, zoals de anti-nucleaire beweging, de vredesbeweging en de milieubeweging. Inglehart verklaart de verandering in waarden in de westerse wereld (daling van religiositeit en patriottisme, opkomst van nieuwe waarden zoals milieubescherming) in dat de omvang van de absolute armoede is afgenomen. [69] [70]

Helmut Klages was vóór de Duitse achtergrond van mening dat de neiging in armoede opgegroeid generaties hebben de neiging om de rechten en acceptatie waarden. De plicht – en acceptatie waarden zijn, bijvoorbeeld plicht, toewijding , onbaatzuchtigheid en Hinnahmebereitschaft. In rijkdom groeide generaties de neiging om zelfrealisatie waarden. Deze omvatten. Voorbeeld, spontaniteit en zelfrealisatie. [71] , [72]

Zie ook

 • Armoede en deemoed leiden ten hemel
 • Armoede gewenning toeslag
 • Make Poverty History (International Campaign)
 • Uitsluiting , sociale integratie , inclusie (sociologie)
 • Kinderarmoede in de geïndustrialiseerde landen
 • vuilnisman
 • Nationale Armoede Conferentie
 • pauperisme
 • Penia

Studies

 • Armoede Verslag van de federale regering
 • Het werkloosheidspercentage van Marienthal (Sociologische klassiekers van Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld en Hans Zeisel om de gevolgen van werkloosheid en armoede te bestuderen)
 • Iowa Jeugd en Gezin Project (studie van de gevolgen van de armoede van de jongeren)
 • Oakland en Berkeley Growth Guidance Studies ( lange termijn studies , waarmee de ontwikkeling van het kind werden verkend, ze waren van Glen Elder op de ontwikkeling van kinderen analyseerde de gevolgen van armoede)
 • Euro systeem Household Finance and Consumption Survey

Literatuur

Literatuur Theory

 • Richard Albrecht : Pauper (ISM). Over de geschiedenis en actualiteit van een centraal aspect of’Neuer Armut ‘and’Arbeitenden Armen’ . In: Jaarboek voor onderzoek naar de geschiedenis van de arbeidersbeweging, 6 (2007) 2, pp 19-32 ( gratis Advanced Network Version 2008 ).
 • Uwe Bussmann, Robert Marc Panz, Silvia Schweighofer : de strijd tegen armoede – beleidsopties en Werkelijkheid. Hamburg: Diplomica Verlag 2011 ISBN 978-3-8428-6073-5 .
 • Elke Bruns (red.): Economies van de armoede. Sociale omstandigheden in de literatuur. München: Fink, 2008 ISBN 978-3-7705-4447-9 .
 • Glen Elder : Kinderen in tijd en plaats: ontwikkelings- en historische inzichten . Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0-521-41784-8 .
 • Alban Knecht: theoretische concepten, indicatoren, kwalitatief en kwantitatief onderzoek (PDF, 1.1 MB)
 • Charles Murray : terrein verliezen: Amerikaans sociaal beleid, 1950-1980 . New York: Basic Books, 1984, ISBN 0-465-04231-7 .
 • William Ryan: blaming the victim . New York: Pantheon Books 1976. ISBN 978-0-394-72226-9 .
 • Paul Tarman: Het concept van de armoede van de Waldenzen. Een sociaal-filosofische benadering . Frankfurt am Main (en anderen) 2010; ISBN 978-3-631-60203-4

Literatuur op empirisme

 • Federale Overheid (2008): van het leven in Duitsland. De derde armoede en rijkdom verslag van de federale regering .
 • UNICEF (2005): kinderarmoede in rijke landen (PDF, 222 kB) . Florence: UNICEF Innocenti Research Centre
 • Rudolf Strahm : Waarom ze zijn zo arm. Werkdocument over de ontwikkeling van onderontwikkeling in de Derde Wereld met grafieken en opmerkingen . Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1985 ISBN 3-87294-266-2
 • Walter Eberlei : Afrika Ontsnappen aan de armoedeval . Uitgever Brandes & APSEL, Frankfurt / Main 2009
 • Lutz Holzinger , Hansjörg Schlechter: Het spook van de armoede. Rapporten en analyses van de sociale reden herzien. Edition Steinbauer, Wenen 2010, ISBN 978-3-902494-43-6 .
 • Euro barometer studie over armoede en sociale uitsluiting . Edit:. Europese Unie, Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen, 2009. PDF (12 pagina’s, 356 kB)
 • Gerhard Wilke: armoede – wat is dat? Een fundamentele analyse . Murmann Verlag, Hamburg 2011 ISBN 978-3-86774-126-2 .

Literatuur op historische (en regionale) ontwikkeling

 • Martin Dinges: stad armoede in Bordeaux 1525-1675. Dagelijks, politiek, mentaliteit . (Paris Historical Studies; 26). Bouvier, Bonn, 1988, ISBN 3-7928-0566-9 ( gedigitaliseerd )
 • Bernhard Rathmayr: armoede en welvaart. Inleiding tot de geschiedenis van de Social Work van de oudheid tot heden . Budrich, Barbara, Leverkusen 2014 ISBN 978-3-8474-0161-2 .
 • Wolfgang Wüst: De gelouterde armoede. Sociale disciplinering vordering in de werkzaamheden en instellingen voor de armen van de “front” Imperial Circles , in: Journal of het Historical Society for Schwaben 89 (1996), pp 95-124.

Literatuur die resoluut het politieke proces heeft beïnvloed

 • Friedrich Engels : De toestand van de arbeidersklasse in Engeland . Na zijn eigen ervaring en authentieke bronnen. Dietz-Verlag, Stuttgart 1892 (New bewerkt door Walter Kumpmann in DTV, München 1987, ISBN 3-423-06012-3 )
 • Muhammad Yunus : Bankier voor de armen: Micro-leningen en de strijd tegen de armoede in de wereld . Public Affairs, New York 2003, ISBN 978-1-58648-198-8

Referenties

 1. Jumping Up↑ digitale woordenboek van de Duitse taal arm
 2. Jumping Up↑ Reinhold G./Lamnek S./Recker H:. Sociologie lexicon , p.32
 3. Jumping Up↑ Veronika Bennholdt-Thomsen: levensonderhoud economie, de mondiale economie, regionale economie. In :. Maren A. Jochimsen u Ulrike Knobloch (red.): Life wereldeconomie in tijden van economische globalisering. Kleine Verlag, Bielefeld, 2006 pp 65-88
 4. Jumping Up↑ Wigger, Berthold U. (2005): Principes van Financiën, 2nd Edition. Berlin: Springer, pp 202
 5. Jumping Up↑ Wereldbank voorspellingen Global Poverty tot onder 10% voor de eerste keer; Major Horden Blijf in Doel aan extreme armoede in 2030. De Wereldbank, 4 oktober 2015
 6. Jumping Up↑ definities: Wat is honger? , De dagelijkse krant van 11 juni 2002, p.3
 7. Jumping Up↑ Quick Reference Tables , The World Bank Group
 8. Jumping Up↑ Kößler, Reinhart (2013): Wie bepaalt de armoede, de macht heeft , iz3w Issue 336 mei / juni 2013
 9. springen om:a b c Edward Goldsmith : The Way. Een ecologische manifest. 1e editie, Bettendorf, München 1996, blz 201ff
 10. te springen:a b Dieter Haller (tekst), Bernd Rodekohr (illustraties): Dtv Atlas Volkenkunde . 2e editie. DTV, München 2010. 163 S.
 11. Jumping Up↑ Vandana Shiva: Making Poverty History en de geschiedenis van Poverty: How To Poverty End. Vertaald door: Andrea Noll, ZNet commentaar 11 mei 2005.
 12. Jumping Up↑ Jacopone da Todi lof van de armoede genoemd in Fritz Rüdiger Volz: Vrijwillige Armoede , blz 185 en 186; uit: Ernst-Ulrich Huster, Jürgen Boekh, Hildegard Mogge-Groth Jahn: Handboek Armoede en Sociale Uitsluiting
 13. Jumping Up↑ Rainer Maria Rilke: Het boek van de armoede en de dood; uit het Getijdenboek, 1918 Insel Verlag
 14. Jumping Up↑ Johann Figl , Bertram Stubenrauch: “het christendom en de islam: een dogmatische en religieuze studies vergelijken Central motieven”. Instituut voor Religieuze Wetenschappen van de Katholieke Theologische Faculteit van de Universiteit van Wenen
 15. Jumping Up↑ Sufi center Braunschweig: ” Sufi mystiek “
 16. Jumping Up↑ Sachs J. / Mellinger A./Gallup J. (2000): De geografie van de armoede en rijkdom (PDF, 35 KB) in: Scientific American
 17. Jumping Up↑ Diamond, Jared (1997): Guns, Germs, en staal: het lot van menselijke samenlevingen . WW Norton & Company, ISBN 0-393-03891-2
 18. Jumping Up↑ Auty, Richard M. (1993): Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis . London: Routledge.
 19. Jumping Up↑ Sachs, J./Warner, A. (1995): Natuurlijke overvloed hulpbronnen en de economische groei , NBER Working Paper 5398; IDEAS, University of Connecticut , Departement Economie
 20. Jumping Up↑ Malthus, Thomas Robert (1977, origineel 1798): Bevolking Law (vertaald door Christian M. Barth), Duits Paperback Uitgever : München ISBN 3-423-06021-2
 21. Jumping Up↑ armoede, klimaatverandering, schaarste van hulpbronnen – eigenlijk is om groei van de bevolking de schuld? missiothek 2/2014 missio.at
 22. Jumping Up↑ DSW Info : Mensenrechten Family Planning (PDF) ( Memento vanaf 1 oktober 2006 op het Internet Archive )
 23. Jumping Up↑ Voor de tekst van de Internationale .
 24. Jumping Up↑ Marx, Karl / Engels, Friedrich : Het Communistisch Manifest. Een moderne uitgave , met een inleiding van Eric Hobsbawm , Argument-Verlag, Hamburg / Berlin 1999, ISBN 3-88619-322-5
 25. springen om:a b Oscar Lewis (1963 – 1e editie): “. The Children of Sanchez – zelfportret van een Mexicaanse familie” Dusseldorf en Wenen: Econ Verlag GmbH, pagina’s 28/29
 26. springen om:a b Lewis, Oscar : Five Families; Mexicaanse Case Studies in de cultuur van de armoede . 1959
 27. springen om:a b Lewis, Oscar: La Vida. Een Puerto Ricaanse Family in de cultuur van de armoede , San Juan / New York., 1966
 28. Jumping Up↑ Tina Rosenberg: “Een uitbetaling van de armoede” New York Times. 19 december 2008
 29. Jumping Up↑ Guy Standing et al. (2015): “Basisinkomen: Een transformatieve beleid voor India” Londen en New York: Bloomsbury Academische S. 25-27
 30. Jumping Up↑ Manfred Berg: Structural racisme of pathologische sociaal gedrag . In: Winfried Fluck, Helf Werner (2003): “Hoeveel ongelijkheid tolereren democratie? Rijkdom en armoede in de Verenigde Staten “. Frankfurt en New York: Campus Verlag, p.58
 31. Jumping Up↑ Moynihan, DP (1965): De Negro Familie: Het geval voor Nationale Actie , Amerikaanse ministerie van Arbeid .
 32. Jumping Up↑ Wereld Armoede – C (PDF, 7.5 MB), SAGE Publications, geopend op 12 maart 2008
 33. Jumping Up↑ Marx, Karl: “Hoofdstad 1: koop en verkoop van arbeidskracht”
 34. Jumping Up↑ Spehr, Christoph: armoede als een klasse project
 35. Jumping Up↑ Wat is discriminatie? , EU Verschil initiatief “. Discriminatie niet. “
 36. Jumping Up↑ Neue Ruhr Zeitung 17 oktober 2002
 37. Jumping Up↑ Bourdieu, Pierre (1982): De subtiele verschillen. Maatschappijkritiek van het arrest . Suhrkamp , Frankfurt a. M, ISBN 3-518-28258-1 (Frans. La onderscheiding. Critique sociale du jugement Parijs 1979).
 38. Jumping Up↑ pagina is niet langer beschikbaar is , zoeken in web archieven: armoede is: “Er is niets meer” , documentatie van de Jeugd sociale top vanprotestantse jeugdin Nedersaksen van 11 november 2006
 39. Jumping Up↑ Duitsland zorgt voor de grootste troef – de Onderwijs , Neue Zürcher Zeitung , 26 juli 2006
 40. Jumping Up↑ Marger, Martin (2008): sociale ongelijkheid. Patronen en processen , Boston: McGraw-Hill, p 163, ISBN 978-0-07-352815-1
 41. Jumping Up↑ Galton, Francis (1978, eerst 1869): Erfelijke Genius (Classics in de psychologie) Palgrave Macmillan, ISBN 978-0-312-36989-7
 42. Jumping Up↑ Herrnstein, R./Murray, C. (1994): The Bell Curve: Structuur Intelligence en klasse in American Life . Free Press, ISBN 978-0-02-914673-6
 43. Jumping Up↑ Je hoeft niet slim om rijk te zijn , toegankelijk op 13 december 2007.
 44. Jumping Up↑ Seligman, Martin EP (1979): aangeleerde hulpeloosheid . München, Wenen, Baltimore: Urban en Schwarzenberg, ISBN 3-541-08931-8 , ISBN 3-407-22016-2
 45. Jumping Up↑ Murray, Charles A. (1984): terrein verliezen: Amerikaans sociaal beleid, 1950-1980 . New York: Basic Books
 46. Jumping Up↑ Wat is honger? , Welthungerhilfe , bereikbaar op 18 december 2007
 47. Jumping Up↑ levensverwachting in delen van Afrika in het kader van 33 jaar , vista verde nieuws, bereikbaar op 18 december 2006
 48. Jumping Up↑ ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling. 2013. Honger en ondervoeding hebben vele oorzaken. Achtergrond.
 49. Jumping Up↑ ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling. 2013. Honger en ondervoeding hebben vele oorzaken. Achtergrond.
 50. Jumping Up↑ Studie: Armoede treft de mentale ontwikkeling van kinderen , wissenschaft.de, bereikbaar op 18 december 2007
 51. Jumping Up↑ Welthungerhilfe: Armoede bevordert burgeroorlogen
 52. Jumping Up↑ Marita Wagner: Telefa – De ontvoerde bruiden Ethiopië. In: Internet portaal van de katholieke kerk in Duitsland Katholisch.de . Betreden op 2 oktober 2016 .
 53. Jumping Up↑ Rachel – een onderwijsproject voor Adigrat. In: website Rahel-onderwijsproject. Instituut voor World Kerk en Missie – Rahel-onderwijsproject, geraadpleegd op 25 september 2016 .
 54. Jumping Up↑ Judith Breunig, Madeleine Helbig, Claudia Berg, Stefanie Matulla, Magdalena Bush, Marita Wagner, Benedikt Winkler: Rachel – een onderwijsproject voor Adigrat . Commemorative Student Initiative – Een blik door de tijd: 2010-2015. Instituut voor World Kerk en Mission, Frankfurt juni 2015.
 55. Jumping Up↑ Hahn, R. (2009): Multinationale ondernemingen en de ‘Base of the Pyramid’ – nieuwe perspectieven op Corporate Citizenship en duurzame ontwikkeling. Wiesbaden: Gabler, ISBN 978-3-8349-1643-3 ; Prahalad, CK (2005): Het vermogen aan de onderkant van de piramide. . Upper Saddle River: Wharton School Publ ISBN 978-0-13-146750-7 ; en andere auteurs
 56. Jumping Up↑ Nobelprijswinnaar Yunus: We kunnen uitbannen van armoede in de musea ‘ , spiegel.de 5 juni 2007
 57. springen om:a b Holman, Bob (1999): The New Welfare . In: Walker, Robert (red.): Het uitroeien van kinderarmoede . Bristol, The Policy Press, ISBN 1-86134-199-7 , p 117; zie ook: Holman, Bob (1998): Geloof in de armen . Oxford: Lion Publishing
 58. Jumping Up↑ Steeds meer Duitse met extra part-time baan (tagesschau.de archief) tagesschau.de , 14 december 2007 (bereikbaar 16 december 2007)
 59. Jumping Up↑ Hurrelmann, Klaus (2010): “. Sociologie van Volksgezondheid” Juventa, p.71
 60. Jumping Up↑ Hurrelmann, Klaus (2002): “Inleiding tot de theorie van socialisatie.” Beltz Verlag
 61. Jumping Up↑ Meier, Menze, Torff (1974): De ellende met compenserende onderwijs. Giessen: Edition 2000 Publisher Andreas Achenbach
 62. Jumping Up↑ Palentien, Christian (2005): Opgroeien in armoede – groei in het onderwijs armoede. Over het verband tussen armoede en opleidingsniveau. Journal of Education , 51, 154-169
 63. Jumping Up↑ Wanneer School StaysOpen Late. De Nationale Evaluatie van de 21e eeuw Community Learning Center (PDF, 494 kB), Amerikaanse ministerie van Onderwijs , te downloaden op 17 januari 2008
 64. Jumping Up↑ Zie Jan A. Ali “Zakat en armoede in de islam ‘in Mattheüs Clarke, David Tittensor (red.):. Islam en Ontwikkeling. Het verkennen van de Invisible Aid Economy . Asghate, Farnham, 2014. S. 15-32. Hier S. 22
 65. Jumping Up↑ See. Om Max Weber De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme .
 66. Jumping Up↑ . See Wolfgang Ayass : The werkhuis Breitenau. Bedelaars, zwervers, prostituees, pooiers en uitkeringsgerechtigden in het land, corrigerende en armen- Breitenau (1874-1949). Jenior en Pressler, Kassel 1992 (ook Universiteit van Kassel, Proefschrift, 1991. Digitalisat )
 67. Jumping Up↑ Polanyi, Karl ([1944] 1978): The Great Transformation. Politieke en economische oorsprong van onze tijd en economisch systeem , Frankfurt am: Suhrkamp
 68. Jumping Up↑ Abraham Maslow: “Motivatie en Persoonlijkheid” HarperCollins Publishers; 3 Sub editie (januari 1987)
 69. Jumping Up↑ Ronald Inglehart (1982): De stille revolutie. Van de mutatie van waarden Athenaeum
 70. Jumping Up↑ Ronald Inglehart (1989): Cultural omwenteling. Veranderende waarden in de Westerse wereld, Campus Verlag
 71. Jumping Up↑ Klages, Helmut (1992): Waarden en Change: resultaten en methodes van een onderzoekstraditie . . Frankfurt u A:. Campus Verlag
 72. Jumping Up↑ Klages, Helmut (1988): waarden dynamiek. Over de veranderlijkheid van de voor de hand liggende , Zürich: Ed. Inter Vanaf [ua]